Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tổng hợp
Phòng nghiên cứu Kinh tế - Tài chính
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 1138153
  prepare(); $page=isset($_GET['page']) ? intval($_GET['page']):1; $tpl->assignGlobal("linkhost","http://".$CONFIG['http_host'].$CONFIG['dir_path']); //Anh quang cao $sql_qc="SELECT * FROM logo WHERE id_catlg='1' ORDER BY thu_tu ASC, id_logo DESC limit 0,4"; $rs_qc= $DB->query($sql_qc); $i=0; while($r_qc=@mysql_fetch_array($rs_qc)){ $i++; if($i==1){ $tpl->newBlock("row_qc"); } $tpl->newBlock("col_qc"); $tpl->assign("image",$r_qc['image']); if($i==4){ $i=0; } } // tieu de muc hinh anh $sql="SELECT * FROM catct where id_catct='5' AND active='1' ORDER BY thu_tu ASC"; $rs_nd=$DB->query($sql); $r_nd=@mysql_fetch_array($rs_nd); $tpl->assignGlobal("name",$r_nd['noi_dung']); //// Quan ly dia chi lien he $sql="SELECT * FROM catct WHERE id_catct='2' ORDER BY thu_tu ASC, id_catct DESC"; $rs_dm= $DB->query($sql); if($r_dm=@mysql_fetch_array($rs_dm)) { $tpl->newBlock("dia_chi"); $tpl->assign("name",$r_dm['name']); $tpl->assign("noi_dung",$r_dm['noi_dung']); } //// Hien thi lien he if(isset($_POST["gone"])){ // ****/// $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $headers .= "To: <".$_POST['email'].">\r\n"; $headers .= "Cc: <".$_POST['email2'].">\r\n"; $headers .= "From: <".$CONFIG['site_email'].">\r\n"; if($_POST["subject"] != ''){ $subject = $_POST["Chủ đề"]; } else { $subject = "Chao mung quy khach da den voi website cua chung toi ! "; } //***// $timeout = 60; $session_name = "timer"; if ( isset($_SESSION["{$session_name}"]) && ( $_SESSION["{$session_name}"] >= time() - $timeout ) ) { $thoigianconlai = str_replace("-", "", ((time()-60) - $_SESSION["{$session_name}"])); $tpl->newBlock("warning"); $tpl->assign("msg","Bạn chỉ có thể gửi thông điịep 60 giây một lần, vui lòng trong ".$thoigianconlai." giây n?a !"); } else{ $_SESSION["{$session_name}"] = time(); $name="Thông tin từ: ".compile_post('name')." ngày ".date("m/d/Y",time()+$CONFIG['offset_time']); $message=" Tiêu đề: ".compile_post('tieude')."
Tên đầy đủ: ".compile_post('name')."
Ðiện thoại: ".compile_post('dienthoai')."
Địa chỉ: ".compile_post('diachi')."
Email: ".compile_post('email')."
Nội dung: ".compile_post('noidung'); // $message=strip_tags($message,"
"); @mail(compile_post("email2"),$subject,$message,$headers); //@mail(compile_post("email"),$subject,$message,$headers); $sql="insert into contact(name,noi_dung) values('".$name."','".$message."')"; $DB->query($sql); referbox("index.php?act=home","Cảm ơn bạn, thông tin liên hệ của bạn đã gửi đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất!"); } } $content = getContent('2'); if($content["noi_dung"] != ""){ $tpl->assignGlobal("noidung_lienhe",$content["noi_dung"]); } $tpl->printToScreen(); ?>
         Tin tức & sự kiện mới
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2023 dự báo 2024
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 07 năm 2023
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức thành công Hội thảo: “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023”
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022 - 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 06 năm 2023
Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học
Viện Kinh tế - Tài chính phối hợp cùng Viện CFA Hoa Kỳ và Học viện Smart Train tổ chức toạ đàm “Triển vọng nghề nghiệp trong ngành phân tích đầu tư tài chính”
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện kinh tế - Tài chính và Trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội
Viện Kinh tế - Tài chính ký Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập Đoàn Đinh Lê
Chuỗi chia sẻ về tài chính toàn diện: Khởi đầu của hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính và Tổ chức OXFAM tại Việt Nam
“Tập huấn cập nhật kiến thức mới về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023”
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 03 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2022
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

Số 179 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 024 3933 4139

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn